Verschillende typen asbestonderzoek

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende typen onderzoek, op gebied van asbest, die wij aanbieden. Wij voeren geen asbestsaneringen uit, maar richten ons op onafhankelijk onderzoek en advies.

Recent is door het ministerie van SZW een geheel nieuwe norm (de SC-540) voor asbestinventarisatie bindend verklaard. In de norm SC-540 wordt onderscheid gemaakt tussen Type-A en Type-B onderzoek. Tevens is er nog het Type-0 onderzoek. Hiervoor zijn de normen en voorwaarden beschreven in de NEN 2991.

Perfectkeur is gecertificeerd conform de norm SC 540. Dit betekend dat Perfectkeur haar werkzaamheden uitvoert volgens de wettelijke voorschriften. In de SC-540 en NEN 2991 wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal soorten onderzoek. De verschillen tussen de opnamevarianten uiten zich vooral in de tijd die er met een opname gemoeid gaat en daarmee ook de prijs. Het meest wordt de Type-A inspectie toegepast. Wilt u echter een indicatie in de vorm van een risicoscan, dan is Type-0 ook afdoende en iets goedkoper. Type-B (destructief onderzoek) wordt meestal alleen ingezet als een vervolgonderzoek op de andere twee typen.

Type-A: Direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten.

De asbestinventarisatie omvat een inspectie naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die direct waarneembaar zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en wordt slechts licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wel worden, waar nodig, materiaalmonsters genomen.

In de SC-540 wordt onderscheid gemaakt in bouwwerken en objecten. Perfectkeur mag dus ook een bepaald object of voorwerp onderzoeken, maar slechts als deel van een bouwkundige eenheid. Te denken valt aan het inspecteren van een dakbedekking of bijvoorbeeld alleen een vensterbank als onderdeel van een beperkt gedeelte van een gebouw.

Na asbestinventarisatie van het gebouw ontvangt u ons asbestinventarisatierapport waar u op inzichtelijke wijze kunt inzien of en waar er asbesthoudende materialen zijn aangetroffen. In dit rapport wordt duidelijk en overzichtelijk aan de hand van schetsen en foto’s aangegeven waar zich asbest bevindt

Type-B: Niet-direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten.

Een Type-B onderzoek wordt geadviseerd wanneer tijdens het Type-A onderzoek een ‘redelijk vermoeden’ bestaat van de aanwezigheid van, niet direct waarneembaar, asbest. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij rioleringen onder het object of een verloren bekisting van een fundering.

Tijdens dit Type-B onderzoek zal destructief onderzoek worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het weghalen van een plafond of muur. Van elk verdacht materiaal wordt een monster genomen. Het Type-B onderzoek onderscheid zich van het Type-A onderzoek doordat het hier gaat om materialen die niet direct waarneembaar zijn en waarbij grof destructief onderzoek moet plaatsvinden.

Type-0: Beperkte niet-destructieve inventarisatie.

Een Type-0 (type nul) onderzoek is bedoeld bij de aan- of verkoop van een pand of woning. Een Type-0 onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan een risicobeoordeling conform NEN 2991. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of er asbest aanwezig is in een gebouw dat nog in gebruik is. Deze inventarisatie, ook wel bekent als quickscan, wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek.

Het betreft enkel een indicatief visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Door middel van de rapportage kan er een kostenraming worden opgesteld welke gebruikt kan worden bij een eventuele overdracht. Dit onderzoek is niet geschikt voor het aanvragen van een sloopvergunning.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Perfectkeur combineert een hoge kwaliteit dienstverlening met zeer scherpe prijzen. Ook op het gebied van asbest hanteren wij concurrerende tarieven.

Menu