Laagspanningskeuring!

Voor openbare gebouwen, scholen, kerken, zorginstellingen zijn door de wetgever bepalingen afgegeven waarbij verplicht wordt gesteld dat laagspannings installatie conform NEN-EN 50110-1 NEN 3140 periodiek gekeurd dienen te worden.

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.

De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 (Laagspanningsinstallaties; Bepalingen voor veilige werkzaamheden, inspectie en onderhoud). Deze norm geeft bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer u aan de bepalingen van de NEN 3140 voldoet, voldoet u voor het aspect elektrische veiligheid ook aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.

De kapitalisatie, welke standaard bij elke MOP (meerjaren onderhoudsplan) wordt geleverd, kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als Vereniging van Eigenaars VvE verplicht bent op orde te hebben.

NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:

  1. Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn
  2. Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn en
  3. Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn omtrent de veiligheid

Elektrische installaties

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving.
De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. Nieuwe installaties moeten worden geïnspecteerd volgens NEN 1010. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwaam persoon, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal Lts energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

Elektrische apparaten

Om elektrische apparaten, verlengsnoeren, etc. veilig te kunnen gebruiken schrijft NEN 3140 een periodieke inspectie van de zogenaamde elektrische arbeidsmiddelen voor.

De inspectie omvat een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. Deze inspectie mag worden uitgevoerd door minimaal een voldoend onderricht persoon. Deze persoon heeft geen elektrotechnische achtergrond maar weet wel hoe hij elektrische apparaten en dergelijke moet keuren.

Instructie van personen

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet-elektrotechnische personen.

De instructie moet betrekking hebben op het elektrische gevaar waaraan de personen bij hun werkzaamheden blootstaan. Dit geldt voor elektrotechnisch werk maar ook voor niet elektrotechnisch werk.

Prijzen en vrijblijvende offerte

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een NEN3140 Laagspanningskeuring!

Menu